برای مادرت مینویسم که هرگز نخواهی فهمید که چقدر برای تو زحمت کشیده است....

به خاطر روی زیبای تو بود                              
که نگاهم به روی هیچ کس خیره نماند                    
به خاطر دستان پر مهر و گرم تو بود
که دست هیچ کس را در هم نفشردم                              
به خاطر حرفهای عاشقانه تو بود
که حرفهای هیچ کس را باورنداشتم                             
به خاطر دل پاک تو بود
که پاکی باران را درک نکردم                                 
به خاطر عشق بی ریای تو بود
که عشق هیچ کس را بی ریا ندانستم                              
به خاطر صدای دلنشین تو بود
که حتی صدای هزار نی روی دلم ننشست                          
و به خاطر خود تو بود
فقط به خاطر تو                    

قلب

گویند ضریح چشم تو صد معجزه دارد

ای کاش من زائر  همیشگی چشمان تو باشم