شب یلداتون چطوریه؟!

سامیارم:

امسال خیلی خوشحالم که شب یلدا کنارما هستی.

من و تو و باباامید رفتیم خونه مامانی و بابایی.

کلی بهمون خوش گذشت چون توهم به جمعمون اضافه شده بودی خلاصه  هندوانه خوشگل وخوشمزمونو خوردیم   

                                                         

توهم سنگ تموم گذاشتی و آقا بودی. نیشخند