سامیارمامان اینروزا کارای جدیدزیادمیکنهنیشخند

پسرک مامان بدون کمک چندقدمی راه میره مژه اگه خسته باشه دستشو میگیره به مبل وراه میره کلی هم ذوق میکنه جریان خونه تکونی کشوها وکمدامون همچنان به قوت خودش باقیهچشمسامیارعاشق الوکردنه به من زنگ بزناونم روزی چندباردس دسی زیادمیکنه وباهرآهنگیم ناناینیشخند اتل متل میکنه وآخرش هم هورااااااااااااااا خاموش وروشن کردن برقارم خیلی دوست داره همش میگه بق ماچوخلاصه خیلی کارای دیگه که الان خاطرم نیست.

خداجونم خودت ازهمه فرشته های کوچولومحافظت کن فرشته

چندتا عکس جدیدم داره هورا

شکلک های محدثه

شکلک های محدثه

لیموشیرین نخواستم بابا خفم کردینیشخند

            78.gif

                    شکلک های محدثهماشالا  توچه میکنی پسر         متفکر         شکلک های محدثه

                                                                                                                               شکلک های محدثه