سامیارجون مامان دوتادندون دیگه باهم درآورده طفلی بچم خیلی اذیت شدنه خواب داشت ونه خوراکمامان دورت بگرده

ولی بالاخره فرشته ها ی مهربون براش دوتادندون دیگه  آوردن اینروزاچون بی حوصله بودی نمیذاشتی مامان ازت عکس بگیره ولی پسرک مامان هرروزیه کارجدیدی انجام میده ودل مامان وباباشو آب میکنه

خداجونم خودت نگهدار همه کوچولوهاباش