پسرک قشنگم صبح تا شب پا به پای مامانش توخونه کارمیکنه چشمکقربون اون دستای کوچولوت

                                        

                                            

   آخ جون کسی این اطراف نیست چقدردوست داشتم کفشای بابایی روبپوشمنیشخند