تویی که نه بهانه ایی برای وجودم بلکه تنها دلیل بودنم هستی

پسرم:

مگذارکه عشق به عادت دوست داشتن تبدیل شودمگذارکه حتی آب دادن به گلهای باغچه به عادت آب دادن به گلهای باغچه تبدیل شود.

عشق عادت به دوست داشتن وسخت دوست داشتن دیگری نیست پیوسته نوکردن خواستنی ست که خودپیوسته خواهان نوشدن ودگرگون شدن.

تازگی ذات عشق استوطراوت بافت عشق.همه چیزکهنه میشودواگرکمی کوتاهی کنیم عشق نیز.بهانه هاجای حس عاشقانه راخوب می گیرند.