خدایاازت ممنونم بازم یکسال دیگه درکنارعزیزترینامون هستیم ومیتونیم بهشون بگیم چقدردوستشون داریم وبرامون ارزش دارن

واقعاآدم نمیتونه بگه که چقدرمادرش براش عزیزه مهمه چون عشق به مادرتوقلب آدمه خیلی دوستت دارم مامانی بخاطر اینکه روزای جوونیتو برام گذاشتی دستاتومیبوسم وامیدوارم برات بچه خوبی باشم

واماخودم که برای دومین سال مامان سامیارخان هستم خداروشکرکه به من لطف داشت ومزه شیرین مادربودنو بهم چشوندوامسالم پدروپسرمنوخجالت دادن وهدیه همراه باکلی اظهارلطف ومهربونیIn Love