شکلک های محدثه     

پسرمامان:

28 تیرسالگردازدواج من وباباامیدبود سه تایی یه جشن کوچولوگرفتیم وکلی بهمون خوش گذشت

ازخدای بزرگ به خاطروجودشما دوتا فرشته توزندگیم ممنونم وامیدوارم سایه امیدم همیشه بالای سرمون باشه آمین.

                   شکلک های محدثه