مهربونم ببخش تقصیرمامان بودکه بی حوصله بودی نشوندمت توروروئک ازت عکس بگیرم بهرحال میخواستم این عکستم برات یادگاری بمونه گلم.