وای خداجونم بعدازاسترسی که دیشب به خاطرواکسن داشتم صبح زودرفتیم تاواکسن پسرموبزنیم فقط خدا میدونه چی بهم گذشت

سامیاری مامان کلی گریه کردنی نی شکلک.

مامان برات بمیره که تودردکشیدی ایشالاپسرکوچولوی مامان زودی دردپاهاش خوب بشه.