شکلکهای جالب آروین

سامیارم به خاطرسختی که به خاطردندون درآوردنت میکشی خیلی کم خواب شدی

باچه سختی خوابت میبره ولی به خاطر دردوناراحتی که داری زودازخواب بیدارمیشی

مامان رابعه بمیره نبینه توزجرمیکشیwww.smilehaa.org

منوباباامیدخیلی نگرانتیم وغصتومیخوریم ایشالا این سختیاتموم میشه وپسرم صاحب دندونای خوشگل میشه.

                             شکلکهای جالب و متنوع آروین

                                                           www.smilehaa.org