سامیارجون:

امروز26 اردیبهشت تولدمن وبابا امیده.

چندسال بودکه منوبابا دونفری بودیم امسال خیلی خوشحالیم که توهم کنارمونی ویه جشن کوچولوی سه نفره میگیریم .

                                                            

 خدایا ازت ممنونم.

امیدم با یک عالمه آرزوهای قشنگ تولدتو بهت تبریک میگیم وامیدوارم سالهای سال سایت بالای سرمن وپسرمون باشه .بوس.