سامیارجونم:

تعطیلات تصمیم گرفتیم بریم  شمال هواخیلی خوب بودبهمون خوش گذشت

              

توهم پسرخوبی بودی این اولین مسافرت سه نفره مابود کناردریا رفتیم وتوکلی ذوق کردی

کشپل ولاویج رفتیم همه جاسبزوقشنگ بودخیلی هم هواخوب بودخلاصه کلی گشتیم ودرکل خوش گذشت

پسرکم شبا با صدای قورباغه ها میخوابیدیم.frog catching a fly animated gif